Kårordföranden (KO)

Leda mötena på Kårstyrelsen (KS)

Representera kåren utåt och inåt

Ska vara myndig

Ha en inriktning på organisation

Ansvara för kårens organisation

Planera kårens inre verksamhet och utveckling (visioner och mål)

Vara internutbildare

Vice kårordföranden (vKO)

Ha en inriktning på verksamheten

Ta över kårordförandens ansvar och uppgifter vid dennes frånvara

Leda AL-mötena (ALM)

Vara Kårutbildare (KUL)

Ansvara för kårens operativa verksamhet

Sammanställa information om utnämningar, förtjänsttecken m.m.

Vara uppvaktare ledarvård

Kårsekreteraren (Ksekr)

Ansvara för kårens korrespondens

Sköta kårens protokoll

Ansvara för kårens arkiv

Vara postmottagare

Ansvara för kårens kontorförråd t.ex. brevpapper och kuvert med logotype

Skicka in stämmoprotokoll, verksamhetsberättelse och andra begärda dokument till distriktet.

Kårkassör (Kkass)

Vara myndig

Handha kassan och sköta in och utbetalningar

Sköta bokföring över gjorda transaktioner

Stämma av in och utbetalningar mot beslut inom kåren

Rapportera periodvis till kårstyrelsen

Göra årsbokslut

Göra underlag till förslag till budget för kommande år

Ansvara för att underag till budget kommer in

Stämma av sökta och mottagna bidrag

Revisorn

Årligen granska kårens räkenskaper och se att de stämmer överrens med tagna beslut

Avgöra om kårstyrelsen skött sitt uppdrag under året

Kårutbildningsledare (KUL)

Ansvara för att kårens medlemmar har adekvat utbildning

Ansvara för administration i samband med utbildningar så som anmälning och bidragsansökan

Ge information om och sälja in kursutbudet i sin helhet

Ansvara för medlemmarnas utbildningsstatus (med hjälp av register över genomförda utbildningar)

Ge underlag för budget

Söka bidrag för dem som gått kurser

Materialförvaltaren

Ansvara för underhåll, upprustning, nyanskaffning och in/och utlåning av kårens material

Ge underlag för budget

Ha kunskap om förrådets innehåll och skick

Vid behov tillsätta materialassistenter (till ex. för ett läger)

Ansvarig för kårförsäljning (kårtröjor, märken m.m.)

Tillsammans med kassör se till att betalning kommer in för sålda artiklar

Hustomte

Ge underlag till budget

Ta beslut för fastighetens räkning i akuta situationer, t.ex. snöröjning, översvämning, inbrott, brand, maskinhaveri

Upprätta underhållsplan

Ansvara för reparation och underhåll

Ansvara för upphandlingar, reparationer och skötsel inom lagd budgetram

Upprätthålla och köpa material i förråd för husets skötsel och reparation

Kalla till, och leda, arbetsdagar

Ta beslut för fastighetens räkning i akuta situationer, t.ex. snöröjning, översvämning, inbrott, brand m.m.

Ansvara för fastighetens låsning och säkerhet

Utföra enklare reparationer och underhåll

Tillsyn av scoutlokalen (låsa och släcka)

Se till att belysning utvändigt fungerar

Internationellt ombud

Ansvara för insamling och spridande om läger, tävlingat och annan scoutverksamhet internationellt

Verka för fler internationella aktiviteter och kontakter i det dagliga scoutarbetet på avdelningen

Medlemsregistreraren

Hålla namnregister över kårens medlemmar

Även registrera medlemmarnas data inom kåren, tex ledaruppdrag kurser mm.

Se till att registret regelbundet uppdateras.

Lämna regelbundna rapporter till KS

Ansvara för väntelistor

Rapportera till förbund

Driva in medlemsavgifter

Webmaster

Ansvara för uppdatering av hemsidan

Säkerställa driften av hemsidan

Bidragsombud (BOMB)

Söka bidrag från stat och kommun, samt övriga lämpliga bidrag

Tävlingsledning

Representera kåren på uppstartsmöten för tävlingar

Se till att kåren har baskontrollanter på de tävlingar som distriktet kräver att vi har det.

Göra reklam för tävlingar

Julmarknadsgeneraler

Planera och genomföra julmarknaden

Valberedningen

Ge förlag på ny styrelse och valberedning till Kårstämman (KST) och nya kårfunktionärer till styrelsen (KS).

Sensusansvarig

Anmäla avdelningarna inför terminen

Sammanställa ansökningarna från avdelningarna

Hålla sig ajour med reglerna

Söka bidrag för kårgemensamma aktiviteter